ادوم و حوا

آدم گفت : آنگاه که من آفریده شدم تو ناظر به رفتار من نبودی . آدم و حوا از باغ عدن به دلیل نافرمانی بیرون رانده شدند

2023-02-02
    ؤ لاقل
  1. 3 و خدا گفت‌: «روشنايي‌ بشود
  2. مدت : 19 دقیقه
  3. ۲۲ اسفند ۱۳۹۷